METODOLOGIA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL POSTLICEAL

Domeniul Sănătate și Asistență Pedagogică

Calificarea profesională Pedagog de recuperare

ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019

 

 

Elaborată conform O.M.E.C.T.S nr. 5346/07.11.2011

Aprobată în C.A. din data de 13.11.2017

 

Capitolul I

Dispoziţii generale

Art.1. (1) Admiterea în învăţămantul postliceal în anul şcolar 2018- 2019 se face pe baza criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal, elaborate de Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului, aprobate prin O.M.E.C.T.S nr. 5346/7.11.2011 şi a prezentei metodologii elaborate de Liceul Tehnologic Special Beethoven, aprobată de către Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ la data de 13.11.2017.

(2) Admiterea în învăţământul postliceal se face pe locuri fără taxă, în limita numărului de locuri alocate.

(3) Concursul de admitere se organizează pentru calificarea acreditată, respectiv autorizată.

(4) Concursul de admitere se organizează conform calendarului de admitere, parte integrantă a prezentei metodologii.

(5) În cazul în care nu se vor ocupa locurile sau se decide suplimentarea locurilor pentru concurs, Consiliul de Administraţie al școlii va organiza şi alte sesiuni de admitere.

(6) Unitatea de învăţământ face publică până la data de 30.05.2018 prevederile metodologiei de admitere şi calendarul sesiunii de admitere pentru admiterea în anul şcolar următor.

(7) Admiterea la învățământul postliceal se face pe bază de concurs de dosare conform articolului 21, alin.1 din OMECTS 5346/7.09.2011 și media claselor a IX-a - a XII-a/a XIII-a.

Art. 2.  Au dreptul să se înscrie la nivelul de învăţământ postliceal absolvenţii de liceu, filieră teoretică/tehnologică cu sau fără  diplomă de bacalaureat,  pe baza următoarelor documente:

 1. a) Diplomă de Bacalaureat, original sau Certificat de absolvire a liceului (original) sau Adeverinţă de absolvire a liceului pentru absolvenții promoției din anul curent;
 2. b) Foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII original ;
 3. c) Certificat de naștere (original);
 4. d) Certificat de căsătorie, dacă este cazul (original) ;
 5. e) Buletin/carte de identitate (original);
 6. f) Certificat de încadrare într-un grad de handicap (original), valabil la data evaluării dosarului de admitere.

*Se vor face copii, conform cu originalul, la secretariatul școlii.

 1. g) Cerere de înscriere - se completează la depunerea dosarului;
 2. h) Dosar plic;
 3. i) Contract de școlarizare - se va completa după confirmarea locului;
 4. j) Certificat de orientare școlară și profesională – la începerea cursurilor în anul școlar 2018-2019.

Art.3 Pentru respectarea prevederilor în vigoare privind regimul actelor de studii în România toţi candidaţii, inclusiv candidatele căsătorite, vor fi înscrişi la concurs cu numele din certificatele de naştere, urmate de numele după căsătorie.

Art.4 Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în învăţământul postliceal, se face conform calendarului de admitere.

Art.5 (1) Cererile de înscriere, însoţite de documentele solicitate se depun la secretariatul şcolii, între orele 7.30-15.30, respectând termenul de înscriere. Actele de studii si restul documentelor se depun în copie după ce au fost certificate pentru conformitate de către președintele comisiei de admitere.

(2) În cazul în care candidatul are dosarul incomplet atunci acesta are obligaţia să-l completeze în termenul de înscriere prevăzut de metodologie, în caz contrar acesta îşi pierde locul obţinut.

(3) Se asigură prezenţa permanentă, pe perioada înscrierii, a unor membri ai comisiei de admitere, care să ofere informaţii şi consiliere persoanelor care se prezintă pentru înscriere.

Art.6 Criterii de admitere:

(1) – admiterea în anul școlar 2018-2019 se face pe baza mediei de la bacalaureat sau media anilor de studiu din clasele IX-XII/XIII  pentru elevii ce nu au promovat bacalaureatul, în limita locurilor disponibile;

(2) Listele finale cu elevii admişi se afişează, la sediul unităţii şcolare.

Capitolul II

Înscrierea candidaților

Art.1.  Cererile de  înscriere se depun, însoțite de documentele solicitate, la secretariatul școlii, respectând termenul de înscriere.

Art. 2. Admiterea se desfășoară prin concurs de dosare si media de absolvire a claselor a IX-a – a XII-a/a XIII-a.

Capitolul III

Comisia de admitere

Art. 1. Concursul de admitere se organizează la sediul școlii, prin concurs de dosare si media de absolvire a claselor a IX-a – a XII-a/a XIII-a respectând prevederile legale şi pe cele ale prezentei metodologii.

Art. 2.   Comisia de admitere se compune din:

președinte – directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ;

secretar – secretarul unitaţii de învăţământ;

membri – 2 profesori ai unitatii de învățământ, 1 asistent social.

Art. 3.   Comisia de contestaţii se compune din:

preşedintele comisiei: 1 cadru didactic titular al instituţiei de învăţământ;

membri: doi membri de specialitate, altii decât cei din comisia de admitere;

secretar: secretarul unitaţii de învăţământ.

Art. 4.   În comisie nu se cooptează persoanele care au rude în rândul candidaţilor.

Art. 5. Comisia de admitere are urmatoarele atributii:

 1. a) Preşedintele comisiei de admitere:

– asigură aplicarea metodologiei de admitere elaborată de unitatea de învăţământ;

– instruieşte membrii comisiei de admitere cu privire la criteriile stabilite in vederea admiterii;

– coordonează activitatea tuturor persoanelor care au sarcini în organizarea concursului de admitere;

 1. b) Membrii comisiei şi secretarul comisiei de admitere:

– afişează numărul de locuri aprobate;

– analizează cererile de înscriere şi actele necesare, verifică autenticitatea acestora şi respectarea condiţiilor de înscriere;

– la sfârşitul etapei de înscriere afişează listele cu candidaţii înscrişi şi documentele legate de examenul de admitere;

– afişează rezultatele examenului de admitere;

– înregistrează contestaţiile;

– întocmește şi afișeaza tabelul nominal cu rezultatele finale ale admiterii;

– depune pentru arhivare documentele de examen.

Art. 6 (1) Membrii Comisiei de admitere au obligaţia de a respecta cu stricteţe Criteriile generale de admitere şi Metodologia elaborată de unitatea de învăţământ.

(2) Membrii comisiei de admitere implicaţi în organizarea şi desfăsurarea Concursului de admitere care comit fapte cu caracter infracţional  sau manifestă neglijenţă în îndeplinirea răspunderilor, vor fi sancţionaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Capitolul IV

Desfăşurarea admiterii

Art. 1. Evaluarea dosarelor se desfăşoară în ziua stabilită conform criteriilor si calendarului de admitere.

Art.2 Rezultatele se vor afişa în termen de maxim 24 de ore de la încheierea concursului de dosare, la avizierul şcolii.

Art. 3 În ziua următoare afişării rezultatelor se pot depune contestaţii la secretariatul şcolii, între orele 7.30-15.30.

Art.4 (1) Candidații admiși vor solicita înscrierea în anul I și vor semna contractul de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019.

(2) Contractul de școlarizare se semnează în 2 exemplare, între elev şi unitatea de învățământ, un exemplar revenindu-i elevului.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) de către candidat atrage după sine pierderea locului.

Capitolul V

Comisia de contestaţii

Art.1 (1) Pentru soluţionarea eventualelor contestaţii se constituie Comisia de contestaţii, care îşi desfăşoară activitatea în baza prezentei metodologii de admitere.

(2) Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor şi vor fi înregistrate la secretariatul unităţii de învăţământ.

(3) Membrii comisiei de contestaţii reevaluează dosarele contestate pe baza criteriilor de admitere, întocmesc și operează eventualele modificări ale ierarhiei .

(4) Secretarul comisiei de contestaţie: înregistrează contestaţiile și afişează rezultatul după rezolvarea contestaţiei.

Art. 2 Rezultatele finale vor fi afişate după rezolvarea contestaţiilor.

Art.3 Preşedinţii şi secretarii comisiilor de admitere şi de contestaţii răspund de:

(1) întocmirea proceselor verbale de verificare a dosarelor si îndeplinire a criteriilor de admitere;

(2) semnarea angajamentelor membrilor comisiilor cu privire la respectarea prevederilor metodologiei de admitere şi secretului cu privire la rezultatele admiterii până la afișarea acestora;

(3) semnarea declaraţiei pe propria răspundere a membrilor comisiilor cu privire la inexistenţa, printre candidaţi, a unor rude/afini până la gradul IV, pentru a se evita conflictul de interese.

Capitolul VI

Dispoziţii finale

Art.1 Preşedinţii comisiilor de admitere și a contestaţiilor poartă răspunderea principală pentru corectitudinea desfăşurării concursului, conform atribuţiilor specifice.

Art.2 Preşedinţii comisiei de admitere şi de contestaţii sunt direct raspunzători de respectarea prezentei metodologii şi de corectitudinea desfăşurării concursului de admitere.

Art.3 Dosarele candidaților, şi celelalte documente întocmite de Comisia de admitere şi de Comisia de contestaţii se arhivează şi se păstrează în arhiva unităţii de învăţământ până la sfârşitul şcolarizării candidaţilor admişi, conform prevederilor legale.

 

 

 

 

CALENDAR ADMITERE

 

Depunerea dosarelor la Serviciul Secretariat – 28.08.2018-04.09.2018

Analizarea dosarelor de către Comisia de admitere – 04.09.2018-05.09.2018

Afișarea rezultatelor – 05.09.2018

Depunerea eventualelor contestații – 06.09.2018

Afișarea rezultatelor după contestații – 07.09.2018

Afișarea rezultatelor finale – 07.09.2018

 

Intervale orare: luni-vineri 07.30-15.30

 

 

 

 

COMISIA DE ADMITERE

 

Președinte,

Prof. Lilia-Violeta PASCARIU, Dir. Adj.