Despre proiect

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților necesare promovării examenului de bacalureat, profesionalizării și integrării sociale ale elevilor cu nevoi speciale din Liceul Tehnologic Special ”Beethoven” în cadrul unui program integrat centrat consiliere, psihoterapie, artterapie și acțiuni remediale

Obiectivul general al proiectului corespunde cu obiectivele strategice asociate Țintei 2 din PAS, și anume:

O2. Îmbunătăţirea participării elevilor la activităţile didactice, prin atragerea şi motivarea acestora;

O3. Reducerea abandonului şcolar şi a absenteismului, cât şi asigurarea unui climat de siguranţă în şcoală;

O4. Orientarea şi consilierea elevilor pentru carieră;

O6. Încurajarea dezvoltării de programe educaţionale, care au în vedere dimensiunea formativă a

educaţiei şi obţinerea succesului şcolar

Sunt propuse a fi realizate aplicând următoarele măsuri: Adaptare şi planificare coerentă de conţinuturi, competenţe, metode vizând creşterea atractivităţii orelor, Aplicarea curriculumului la clasă pe bază de metode didactice moderne, inclusiv prin utilizarea instruirii asistate de calculator, utilizând mijloace didactice şi auxiliare curriculare care să crească atractivitatea orelor, Diversificarea metodelor de evaluare, planificarea şi standardizarea evaluării elevilor şi creşterea transparenţei acesteia, Asigurarea serviciilor de consiliere psihopedagogică, de orientare personală şi profesională pentru elevi şi părinţi, Pregătirea specială a elevilor claselor terminale pentru examenul naţional de Bacalaureat: cls. a XII –a, Valorificarea valenţelor educative ale disciplinelor de învăţământ realizând un raport echilibrat între conţinutul educativ şi cel ştiinţific în activitatea didactică de predare-învăţare, Iniţierea şi derularea unor proiecte şi programe cu caracter cultural-artistic cu rol în dezvoltarea creativităţii elevilor.

OS1. Creșterea cu 25% a gradului de participare activă a elevilor la activitățile pedagogice și de sprijin în vederea creșterii ratei de promovabilitate la examenul de Bacalaureat de minim  5% până la sfârșitul proiectului

OS2. Implicarea unui număr de 36 elevi în activități de dezvoltare socio-emoțională si extracurriculare  în vederea creșterii motivației acestora față de propria formare educațională și profesională

OS3. Realizarea unui sistem de predare învățare pentru 36 elevi cu dizabilități pe parcursul implementării acestui proiect bazat pe pedagogia interactiva și pe utilizarea tehnologiilor și instrumentelor moderne, școala de vară care să conducă la minim: o scădere cu 2% a ratei de abandon, o crestere de 2,88% a absolventiolor din clasele terminale şi o creştere de minim 15% a ratei de participare la examenul de bacalaureat.